Кадровски услови рада

Директор 1
Психолог 0,5
Педагог 1
Библиотекар 1
Наставници предметне наставе 34
Наставници разредне наставе 22+4
Секретар 1
Шеф рачуноводства 1
Референт за финансијско-рачуноводствене послове 1
Домар/мајстор одржавања 1
Сервирка 0,5
Чистачица 10
Укупно 78
радних места