На овој страници можете прегледти и преузети документа Школе у pdf формату.

Документа Школе

Информатор о раду школе (јануар 2020)
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину
Годишњи извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину
Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину
Примери функционалног учења у ваннаставним активностима ОШ "Старина Новак"
Статут школе
Правилник о раду
Правилник о организацији систематизацији послова
Правила понашања
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима
Правилник о награђивању ученика
Кућни ред
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Ученичког парламента
Пословник о раду Савета родитеља
Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину
Пројекат Спортско одељење
Елаборат о развојном одељењу
Информатор о раду школе
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Прво саветовање просветних радника (Ивањица - 29-30.05.2015) - Зборник уводних реферата са стручним расправама
Стручно упутство о начину израде школске документације
Правилник о заштити и безбедности ученика
Пројекат прославе 90 година постојања ОШ "Старина Новак"
Елаборат о извођењу двојезичне наставе
Пројекат "Старина Новак - Баба Новак"
Пројекат "Век прве победе Великог рата"
Пројекат "Трагом блага кнеза Милоша"